Home » Privacy statement

Privacy statement

Privacyverklaring Asylos Incasso Service

Asylos Incasso Service acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensverwerking  (AVG) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
• duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
• voor verwerking maakt Asylos Incasso Service gebruik van externe verwerkers, welke nader zullen worden genoemd;

Asylos Incasso Service is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking, waarbij dhr. R. van Dijk (functionaris voor gegevensbescherming) als contactpersoon optreedt. Dhr. R. van Dijk kan telefonisch worden benaderd via het telefoonnummer  088-0322100 of via email [email protected].

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verrichten van invorderingsmaatregelen en  het verrichten van werkzaamheden voortvloeiend uit de artikelen 2 en 20 van de Gerechtsdeurwaarderswet.

Gebruik van persoonsgegevens

Door de aard van onze dienstverlening laat u bepaalde gegevens bij ons achter waaronder  persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens voor legitieme doeleinden en zolang als de bijbehorende wet voorschrijft.

Uw correspondentie

Als u ons correspondentie stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dit naar de aard van uw correspondentie nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de inhoud van uw correspondentie die u ons heeft toegestuurd of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigd worden.

Informatie/Correspondentie van derden

De informatie/correspondentie die Asylos Incasso Service ontvangt van derden zal eveneens zolang als dit naar de aard van de informatie nodig is voor de te verrichten werkzaamheden worden bewaard. Ook deze gegevens zullen wij niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de inhoud van de ontvangen informatie/correspondentie  of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Cookies

Asylos Incasso Service maakt gebruik van cookies. Wanneer u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch opgeslagen in de logbestanden van onze webserver. Dat is nodig om ons in staat te stellen de webserver op een goede manier te beheren en beveiligen. Wij gebruiken uw IP-adres niet om uw gedrag online te volgen/ registreren.

Uw rechten

U heeft het recht om Hafkamp Gerechtsdeurwaarders te verzoeken om inzage en rectificatie van uw persoonsgegevens. Bovendien kan om verwijdering van de persoonsgegevens verzocht worden, tenzij geldende wetgeving dit verhindert. Tevens bestaat het recht tegen de verwerking bezwaar te maken. Voorts heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons Gegevens.

Beveiliging

Voor hosting van deze website maakt Asylos Incasso Service gebruik van de diensten van Bureau VET, een Nederlands bedrijf. Voor het managen van haar email verkeer maakt Asylos Incasso Service gebruik van exchange services gehost door Eurosystems. Asylos Incasso Service en Eurosystems zijn overeengekomen dat zij de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen nemen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens en/of email verkeer te voorkomen.

Hosting
Uw persoonsgegevens, zoals verwerkt door Asylos Incasso Service, worden opgeslagen in fysieke dossiers op het hoofdkantoor in Venlo, in de datacentra van Eurosystems  en in een extern beveiligd archief.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Asylos Incasso Service behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen via onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 5 maart 2018.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Na schriftelijk verzoek aan Asylos Incasso Service door gebruikmaking van onderstaand postadres heeft u en/of uw rechthebbende de mogelijkheid om na het tonen van een geldig identiteitsbewijs uw persoonsgegevens in te zien.

Tevens kan de privacyverklaring schriftelijk worden toegezonden.

Asylos Incasso Service
Postbus 638
5916 PJ  VENLO